Τα νέα μας

Σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ μας ἐνορίτες, οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ μακράν (γεωγραφικὰ καὶ κατὰ συνείδησιν), γιὰ μᾶς τοὺς ἐφημερίους σας ἐσεῖς εἶσθε ἡ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Ἁγίου μας.
Συνεχόμενοι ἀπὸ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ συμπόνοιας πκαὶ συναίσθηση εὐθύνης, ἀπευθυνόμεθα πρὸς ὅλους καὶ στὸν καθένα χωριστά, εὐχόμενοι τὴν ἐφετεινὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα νὰ τὸ ζήσουμε μὲ ὑπομονή, ἐλπίδα καὶ χαρμολύπη, ζητῶντας τὴν ἐπιείκειαν σας γιὰ τὴν ὅποια ἀνεπάρκειά μας.
Ἀρκετὸν καιρὸν τώρα βιώνουμε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα δυσερμήνευτες καταστάσεις καὶ συναισθήματα.
Παρὰ ταῦτα καὶ παρὰ τὸν ἐγκλεισμὸν μας καὶ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεὸς εἶναι παρών, παρακολουθεῖ τὸν «κανόνα» μας καὶ ἀναμένει τὴν συναίσθηση τοῦ μεγέθους τῆς ἀποστασίας μας.
Τὸ ἔλεός Του ἐπιτρέπει νὰ βιώσουμε ἐφέτος τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάστασή Του, ὄχι παρόντες στὶς ἐκκλησίες μας, ἀλλὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὰ σπίτια μας ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ὡς ἀσθενεῖς καὶ δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολελλυμένοι καὶ ἐν μετανοίᾳ ὡς ἔχοντες κανόνα.
Οἱ καθιερωμένες Ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ μας θὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τὸ πρωΐ 7:00 ἔως 9:00 καὶ τὸ ἀπόγευμα 6:30 ἔως 9:00, πλὴν τῆς Μ. Τετάρτης ποὺ τὸ Ἱερόν Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεστεῖ 8 ἔως 9 τὸ πρωΐ καὶ τῆς Μ. Παρασκευῆς ποὺ τὸ πρωΐ οἱ Μ. Ὥρες καὶ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθήλωσης θὰ εἶναι 8:00 ἔως 12:00 καὶ τὸ βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ἡ ἀκολουθία τῆς Πανυχίδος τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θεία Λειτουργία θά εἶναι 11:00 ἔως 2:00π.μ.

Μὲ πόνο ἀλλὰ καὶ μέ ἐλπίδα εἰς τὸ ἕλεος τοῦ Θεοῦ, εὐχόμεθα Καλή Ἀνάσταση.
 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Γεώργιος Καλαντζῆς
π. Σάββας Γεωργιάδης
π. Γεώργιος Ἀνάγνου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3018                      

7 Ἀπριλίου 2020

Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, πατήστε εδώ


Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, εἰς τό Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020», ἥν καί ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως, παρακαλοῦντες διά τήν ἐφαρμογήν τῶν προβλεπομένων ἐν αὐτῇ.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 1ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεζητήθησαν ἐκτενῶς τά περί τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἀπεφασίσθησαν τά ἑξῆς:

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος τήν προσεχή Κυριακή καί στίς 30/Μαρτίου, ἄς ἀνατρέξουμε εἰς τόν Περί Μετανοίας λόγον του καί μεταξύ τῶν πολλῶν πού ἐκεῖ ἀναφέρονται ἄς σημειώσουμε τά ἐξῆς πρός ἐπίγνωσιν καί παρηγορία:

  1. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση μέ τόν Θεόν.
  2. Μετάνοια σημαίνει ἀπόφασις αὐτογνωσίας καί αὐτοκριτικῆς καί μέριμνα μετανοίας.
  3. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός τῆς συνειδήσεως.
  4. Μετάνοια σημαίνει θεληματική ὑπομονή ὅλων τῶν θλιβερῶν γεγονότων
  5. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καί ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης σέ μισή παράγραφο τοῦ λόγου του μᾶς λέει ὅτι ἔχουμε ἐναντιωθεῖ στόν Θεό καί εἶναι ἀνάγκη νά συμφιλιωθοῦμε, ν’ ἀποφασίσουμε γιά αὐστηρή αὐτοκριτική καί αὐτομεμψία καί ἐπιτέλους γιά εἰλικρινή μετάνοια, καί νά ὑπομένουμε χωρίς γογγισμό ἀλλά μέ ἐλπίδα καί χωρίς ἀπελπισία τά ὅποια θλιβερά γεγονότα.

Μέ αὐτή τήν γνῶσι καί μέ δεδομένη τήν διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, ὅλων τῶν Ἁγίων καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ν’ ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μας τήν παροῦσα περίσταση, πού ὁ πόλεμος τοῦ πονηροῦ εἶναι γενικῶς πρός ὅλο τό ἀνθρώπινον γένος.
Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ἄς κατανοήσουμε ὅτι:

Α) Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς κυκλοφορίας καί τό κλείσιμο εἰς τό σπίτι μας δέν γίνεται ἀπό ἐπιβολή, ἀλλά οἰκειoθελῶς, ἀπό σωφροσύνη καί ἀγάπη πρός τούς οἰκείους μας, τούς φίλους μας, τούς ἡρωϊκῶς διακόνους τούς συστήματος ὑγείας καί τέλος καί πρός τούς ἑαυτούς μας.

Β) Τό ὅτι δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά λειτουργηθοῦμε καί νά κοινωνήσουμε, δέν εἶναι ἀπό φόβο, ἀλλά πρός ἀποφυγήν κινδύνου ἐκ τοῦ συνχρωτισμοῦ καί μέ τήν συνείδησιν ὅτι κάνουμε «κανόνα» καί εἶναι εὐκαιρία συνειδητοποιήσεως τοῦ μεγέθους τῆς ἀμετανοησίας μας καί τῆς ὁλιγοπιστίας μας.

Γ) Ἴσως μέ αὐτόν τόν τρόπο καταφέρουμε νά κατανοήσουμε καί νά μιμηθοῦμε τά εἰς τόν Περί Μετανοίας λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἀναφερόμενα περί «ἀπομονωμένης μονῆς» καί τούς ἐκεῖ μετανοούντας, πού ὁλονυκτίς ἔβρεχαν τό ἔδαφος μέ τά δάκρυά τους καί βογγοῦσαν ἐσωτερικά χωρίς νά ἐξέρχεται ἀπό τό στόμα τους τό βογγητό, ἄνευ παραπόνου, ἀλλά μέ ἐλπίδα προσευχόμενοι ζητοῦσαν μετάνοιαν. Καί

Δ) Ἄς ἀναρωτηθοῦμε καί ἐμεῖς μαζί τους, ἄν ἄραγε κατορθώσωμεν, μέ τήν συναίσθησίν μας, ὁ Θεός νά μᾶς λυτρώση ἀπό τήν ἀμετανοησία μας καί τήν ὁλιγοπιστία μας, ὥστε νά ποιεῖται τό θέλημά Του γιά νά ἔλθει ἐπί τῆς γῆς εἰρήνη καί ἐν τοῖς ἀνθρώποις εὐδοκία.

Πρός τοῦτο «ἄς δράμωμεν σύν πάσοις τοῖς Ἁγίοις» νά ἀξιοποιήσουμε τίς ὅποιες εὐκαιρίες μᾶς προσφέρονται γιά ἀγάπη, νῆψι καί προσευχή, ἐν ταπεινώσει καί μετανοία.

Ἡ πρόσκληση ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος γιά συμπροσευχή ἀπό ὅλους μας, στίς ἀγρυπνίες πού θά γίνονται σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές καί ὅλα τά κελιά τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί ἀνά τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, εἶναι γιά ὅλους μοναδική εὐκαιρία.

Μέ δεδομένο τήν διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας ὅτι ὅπου εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι στό ὄνομά Του, θά εἶναι ἀνάμεσά τους, θά μποροῦσαμε ἀπό κοινοῦ διαδοχικά ὁ καθένας μας ἀπό τό σπίτι μας, μέ κάποιους φίλους μας, νά κρατήσουμε σκοπιά συμπροσευχῆς, μία ὥρα στίς ἁγιορείτικες ἀγρυπνίες ἀπό τίς 21:00 βραδυνή ἔως τίς 3:00 πρωϊνή. Μέ ὅποια προσευχή, προκρίνει ἡ κάθε παρέα-σκοπιά, τούς χαιρετισμούς, τίς παρακλήσεις πού ἀναρτήθηκαν στήν ἰστοσελίδα τοῦ Ναοῦ μας ἤ μέ κομποσχοίνι.

Μέ καλή ἀγωνία, μέ ἀγάπη καί συμπόνοια πρός ὅλους εὐχόμεθα ὑπομονή, ἐλπίδα καί χαρμολύπη.
Κρατᾶμε τόν νοῦν μας στόν ἄδη καί δέν ἀπελπιζόμεθα.

Καλή συμπροσευχή!

Μέ πατρικές εὐχές

Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Γεώργιος Καλαντζῆς
π. Σάββας Γεωργιάδης
π. Γεώργιος Ἀνάγνου

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, ἄς ἀνατρέξουμε εἰς τόν Περί Μετανοίας λόγον του καί μεταξύ τῶν πολλῶν πού ἐκεῖ ἀναφέρονται ἄς σημειώσουμε τά ἐξῆς πρός ἐπίγνωσιν καί παρηγορία:
1. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση μέ τόν Θεόν.
2. Μετάνοια σημαίνει ἀπόφασις αὐτογνωσίας καί αὐτοκριτικῆς καί μέριμνα μετανοίας.
3. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός τῆς συνειδήσεως.
4. Μετάνοια σημαίνει θεληματική ὑπομονή ὅλων τῶν θλιβερῶν γεγονότων
5. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καί ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης σέ μισή παράγραφο τοῦ λόγου του μᾶς λέει ὅτι ἔχουμε ἐναντιωθεῖ (ἀδιαφορώντας-περιφρονώντας) στόν Θεό καί εἶναι ἀνάγκη νά συμφιλιωθοῦμε, ν’ ἀποφασίσουμε γιά αὐστηρή αὐτοκριτική καί αὐτομεμψία καί ἐπιτέλους γιά εἰλικρινή μετάνοια, καί νά ὑπομένουμε χωρίς γογγυσμό ἀλλά μέ ἐλπίδα καί χωρίς ἀπελπισία τά ὅποια θλιβερά γεγονότα.

Μέ αὐτή τήν γνῶσι καί μέ δεδομένη τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, ὅλων τῶν Ἁγίων καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ν’ ἀντιμετωπίσουμε τήν παροῦσα περίσταση, πού ὁ πόλεμος τοῦ πονηροῦ εἶναι γενικῶς πρός ὅλο τό ἀνθρώπινον γένος, μέ τήν ἐπίγνωσιν, ὅτι ὅλοι μας μετέχουμε εὐθυνῶν.
Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ἄς κατανοήσουμε ὅτι: