Τα νέα μας

ΜΑΪΟΣ 2018 

1/5 Τρίτη      Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
2/5 Τετάρτη  † Ἡ ἑορτή τῆς Μεσοποκοστῆς
5/5 Σάββατο  Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτυρος

6/5 Κυριακή † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Τῆς Σαμαρείτιδος, Σοφίας ὁσίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ
8/5 Τρίτη       † Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου
12/5 Σάββατο † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος

13/5 Κυριακή † ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γεννετῆς τυφλοῦ, Σεργίου ὁμολογ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τρίτη 15/5 πρός Τετάρτη 16/5, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, στόν Ἱερό Ναό, θά τελεστεῖ ἱερά ἀγρυπνία, ἀπό 9:00μ.μ. ἔως 12:30π.μ. (Τό πρωΐ δέν θά ἔχει Θεία Λειτουργία)
17/5 Πέμπτη   † Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
19/5 Σάββατο Πατρικίου ἱερομάρτυρος

20/5 Κυριακή † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
21/5 Δευτέρα   † Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων
25/5 Παρασκ.  Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου
26/5 Σάββατο  Ψυχοσάββατο, Ἀλφαίου ἀποστόλου

27/5 Κυριακή † ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, Ἰωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσου
28/5 Δευτέρα    † Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀνδρέου διά Χριστόν σαλοῦ

 

Ὁ Μεγάλος Κωνσταντῖνος υἱός τοῦ Κων/νου τοῦ Χλωροῦ γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 272-288 μ.Χ. καὶ ὡς γενέτειρες πόλεις αναφέρονται ἡ Ταρσὸς τῆς Κιλικίας, τὸ Δρέπανο τῆς Βιθυνίας καὶ ἡ Ναϊσὸς τῆς Ἄνω Μοισίας (σημερινὴ Νὶς τῆς Σερβίας). Μητέρα του ἦταν ἡ Ἁγία Ἑλένη, θυγατέρα ἑνὸς πανδοχέως ἀπὸ τὸ Δρέπανο τῆς Βιθυνίας.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου Χλωροῦ ὁ στρατὸς ἀνακήρυξε Αὔγουστο τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο.Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προσευχόμενος, ὑψώνοντας τὰ χέρια του καὶ ἱκετεύοντας νὰ τοῦ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Ἀληθινὸς Θεός, εἶδε στὸν οὐρανὸ τὸ τρόπαιο τοῦ Σταυροῦ, ποὺ ἔγραφε «ἐν τούτῳ νίκα». Στὴν σύγκρουση μὲ τὸν Μαξέντιο, υἱὸ τοῦ Μαξιμιανοῦ, ὁ ὁποῖος πλεονεκτοῦσε στρατηγικά, ἔχοντας ὡς σημαία του τὸ Χριστιανικὸ λάβαρο, προελαύνει ἐκμηδενίζοντας κάθε ἀντίσταση.

Τὸ Φεβρουάριο τοῦ 313 μ.Χ., στὰ Μεδιόλανα, καθιερώνεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνεξιθρησκείας, ὡς ὕψιστο δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νὰ εἶναι σεβαστή ἡ πίστη του, καὶ ὄχι ὡς ἡ σημερινὴ δῆθεν ἀνεξιθρησκία ποὺ στὴν πράξη εἶναι ἡ ἀσύδοτη δυνατότητα τοῦ ὁποιουδήποτε νὰ χλευάζη ὑποτιμητικὰ καὶ νὰ βλάπτει ἀτιμωρητί ὁποιονδήποτε πιστὸ καὶ οἱαδήποτε πίστη.
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀντιμετώπισε τὴν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, ποὺ ἦλθε νὰ ταράξει τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τῶν ἔσω καί, ἐπειδὴ ἡ προσπάθεια ἐπιλύσεως τοῦ θέματος δὲν εὐδοκίμησε, ἀποφασίσθηκε ἡ σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ.
Ἡ περιγραφὴ τῆς ἐναρκτήριας τελετῆς ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ Εὐσέβιο εἶναι ὁμολογουμένως ἐνδιαφέρουσα. Ὁ Κωνσταντῖνος εἰσῆλθε μὲ ταπεινότητα, σεμνότητα καὶ πραότητα, καὶ στὴν ὁμιλία του πρὸς τὴ Σύνοδο χαρακτήρισε τὶς ἐνδοεκκλησιαστικὲς συγκρούσεις ὡς τὸ μεγαλύτερο δεινό. Ὁ λόγος του ὑπῆρξε εὐθὺς καὶ σαφής. Δὲν ἤθελε νὰ ἀσχοληθεῖ παρὰ μονάχα μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν ὀρθοτόμηση τῆς πίστεως. Ἡ κρίσιμη φράση του, «περὶ τῆς πίστεως σπουδάσωμεν», διασῴζεται σχεδὸν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἱστορικοὺς συγγραφεῖς.

Ἡ τελευταία περίοδος τῆς ζωῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἶναι αὐτὴ ποὺ τὸν καταξιώνει στὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὸ ἀπόγειο τῆς πνευματικῆς του πορείας.

Δίνω ζωή ...

... είναι στο χέρι μου !

    Κυριακή 22 Απριλίου 2018
     9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. 
Ενοριακό Κέντρο (Μαικήνα 140 -1ος όροφος)

Πρέπει να έχεις μαζί σου:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τον ΑΜΚΑ και την Κάρτα Αιμοδότη (εφόσον υπάρχει)

NEA ΔΡΑΣΗ: Ενημερωνόμαστε υπεύθυνα για την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.