Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Εκτύπωση E-mail

Απόστολοι ὀνομάζονται κατ’ ἀρχὴν οἱ Δώδεκα μαθητὲς τοῦ Κυρίου, «καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε» (Λουκ.6,12-13). Ἀργότερα χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη μὲ εὐρύτερη ἔννοια καὶ ὀνομάζονται "Ἀπόστολοι" καὶ οἱ ἄλλοι, πλὴν τῶν Δώδεκα, "οἱ ἑβδομήκοντα" ἢ καὶ οἱ "συνεργάτες" αὐτῶν.

Ὁ Κύριος ἐξέλεξε κατ’ ἀρχὴν δώδεκα, γιατί ὅπως οἱ δώδεκα υἱοὶ τοῦ Ἰακώβ καὶ οἱ δώδεκα Πατριάρχες, θεωροῦνται οἱ ἀρχηγοὶ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἔτσι καὶ οἱ Δώδεκα αὐτοὶ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἔγιναν οἱ πνευματικοὶ ἀρχηγοὶ τοῦ νέου Ἰσραήλ, δηλαδὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Ὠσηὲ προφήτευσε ὅτι δώδεκα δρῦες θὰ ἀκολουθήσουν τὸν Θεὸ ποὺ θὰ φανεῖ στὴ γῆ.

 

 Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Δώδεκα, ὁ Κύριος ἐξέλεξε καὶ ἄλλους Ἑβδομήντα, οἱ ὁποῖοι κατὰ διαστήματα Τὸν ἀκολουθοῦσαν. Καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀνταποκρίνεται πρὸς τοὺς ἑβδομήκοντα ἐκείνους Πρεσβυτέρους τοὺς ὁποίους ὁ Μωϋσῆς, κατ' ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἐξέλεξε ὡς βοηθούς του, καὶ τοὺς ἑβδομήκοντα μεταφραστὲς τῆς Π.Διαθήκης.

 

Μεταξὺ τῶν Δώδεκα εἶχε τρεῖς, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τὸ στενότερο κύκλο Του, ποὺ παρευρίσκονταν συνήθως μόνο αὐτοί σε ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, ὅπως στὴν ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου, στὴ Μεταμόρφωσητοῦ Κυρίου εἰς τό Θαβώρ, στὴν προσευχὴ τῆς Γεσθημανῆς.

 

Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι ποὺ ἐξέλεξε ὁ Κύριος γιὰ νὰ μυήσει στὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἦσαν ἄνθρωποι "ἀγράμματοι καὶ ἰδιῶτες" (Πράξ. 4,13), ἀλλὰ ὅμως ἦταν αὐτόπτες καὶ ἀκόλουθοι Του Κυρίου, καὶ εἶχαν τὴν ἄνωθεν κλήση καὶ ἀποστολή, γεγονὸς ποὺ συνιστᾷ τὴν μαρτυρία τους ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀσφαλῆ.

Δὲν εἶχαν κατὰ κόσµον προσόντα, στὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ βασισθοῦν καὶ νὰ προχωρήσουν στὸ ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, οὔτε μόρφωση εἶχαν οὔτε ἀπὸ ἀνώτερη κοινωνικὴ τάξη προέρχονταν. Ἄνθρωποι ἁπλοί, ἀλλὰ μὲ ἁγνὰ θρησκευτικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ μὲ πίστη στὸν Θεὸ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στὶς Μεσσιανικὲς παραδόσεις. 

 

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ἐρωτᾷ: «Τίνι γὰρ ἐθάρρουν;». Ποῦ μποροῦσαν νὰ στηριχθοῦν καὶ νὰ ἔχουν θάρρος γιὰ τὸ ἔργο τους; «Τῇ δεινότητι τῶν λόγων;», στὴ ρητορική τους μήπως ἱκανότητα; «Ἀλλὰ πάντων ἦσαν ἀμαθέστεροι», ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος ἱερὸς Πατήρ. Ἦσαν ἀγράμματοι ψαράδες. Ἀλλὰ μήπως μποροῦσαν νὰ βασισθοῦν, συνεχίζει ὁ Χρυσόστομος, «τῇ περιουσίᾳ τῶν χρημάτων;», στὸν πλοῦτο τους; «Ἀλλ’ οὐδὲ ράβδον, οὐδὲ ὑποδήματα εἶχον», ἦσαν δηλαδὴ πάμπτωχοι ὑλικά. «Ἀλλὰ τῇ περιφανείᾳ τοῦ γένους;», ἐπιμένει νὰ ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος. Μήπως κατήγοντο ἀπὸ κάποιο ξακουστὸ γένος καὶ αὐτὸ τοὺς ἔδινε «ἀέρα» καὶ θάρρος; «Ἀλλ’ εὐτελεῖς ἦσαν καὶ ἐξ εὐτελῶν», ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος. 

Ἦσαν ἄνθρωποι ἄσημοι τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, παιδιὰ φτωχῶν γονέων μὲ τίποτε τὸ ἐντυπωσιακὸ κατὰ κόσµον (ΕΠΕ 12, 370).

Αὐτοὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι ὑπῆρξαν οἱ φωστῆρες τοῦ κόσμου, οἱ κήρυκες τῆς εὐσεβείας καὶ οἱ καταλύτες τῆς πλάνης καὶ τῆς εἰδωλολατρίας.

 

Τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν εἶναι:

• Οἱ πρωτοκορυφαῖοι Πέτρος καὶ Παῦλος, ποὺ μαρτύρησαν στὴ Ρώμη, ὁ πρῶτος μὲ σταυρικὸ θάνατο, μὲ τὴν κεφαλή του πρὸς τὴ γῆ, καὶ ὁ δεύτερος μὲ ἀποκεφαλισμὸ.

• Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στὴν Πάτρα, σὲ σταυρὸ μὲ σχῆμα Χ.

• Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος θανατώθηκε, πρῶτος ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀποστόλους, ἀπὸ τὸν Ἡρῴδη τὸν Ἀγρίππα μὲ ἀποκεφαλισμὸ στὰ Ἱεροσόλυμα.

• Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Εὐαγγελιστὴς, ποὺ ἐξορίσθηκε στὴν Πάτμο καὶ τελικὰ πέθανε στὴν Ἔφεσο.

• Ὁ ἅγιος Φίλιππος, ποὺ σταυρώθηκε στὴν Ἱεράπολη τῆς Συρίας.

• Ὁ ἅγιος Θωμὰς, ποὺ τρυπήθηκε μὲ ἀκόντια καὶ λόγχες στὴ χώρα τῶν Ἰνδῶν καὶ παρέδωσε ἐκεῖ τὴν ψυχή του.

• Ὁ ἅγιος Βαρθολομαῖος, ποὺ σταυρώθηκε στὴν Οὐρβανούπολη τῆς Ἰνδίας.

• Ὁ ἅγιος Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε διὰ λιθοβολισμοῦ καὶ πυρὸς στὴν Ἱεράπολη τῆς Συρίας.

• Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου, ὁ ὁποῖος περάτωσε τὸ ἀποστολικὸ ἔργο του κρεμασμένος σ’ ἕνα σταυρό.

• Ὁ ἅγιος Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Κανανίτης, ποὺ παρέδωσε τὸ πνεῦμα του καρφωμένος σ’ ἕνα σταυρὸ στὴ Μαυριτανία τῆς Ἀφρικῆς.

• Ὁ ἅγιος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ὁ ὁποῖος θανατώθηκε μὲ τόξα στὴ Μεσοποταμία κρεμασμένος σ’ ἕνα δέντρο.

Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, οἱ Ἀπόστολοι ἐπέλεξαν δύο, τὸν Ματθία καὶ τὸν Ἰοῦστο, ὡς τοὺς καταλληλότερους ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους. Στὴ συνέχεια ἔβαλαν κλῆρο καὶ, κατόπιν προσευχῆς, ὁ κλῆρος ἔπεσε στὸν Ματθία καὶ πῆρε τὴ θέση τοῦ προδότη Ἰούδα. 

• Ὁ ἅγιος Ματθίας, ποὺ πῆρε τὴ θέση τοῦ προδότη Ἰούδα, παρέδωσε τὴν ψυχή του μὲ φρικτὰ βασανιστήρια στὴν Αἰθιοπία.

 

Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, τὰ ἐκλεκτὰ δοχεῖα τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ Φωτοδότες ποὺ μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴ ζωή τους ἔδωσαν ὑψηλό, οὐσιαστικὸ νόημα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἀληθινὰ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἐμπνέουν καὶ σήμερα ὅσους θέλουν νὰ ζοῦν μιὰ ζωὴ ἀληθινὰ πνευματική.

Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀνήκοντες στὸν εὐρύτερο κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα, μαζὶ μὲ τὶς σεπτὲς Μυροφόρες καὶ πιστὲς ἀκόλουθες τοῦ Κυρίου, ποὺ ἦσαν ἑκατὸν εἴκοσι (120) στὸν ἀριθμὸ (Πράξ. 1,15), θὰ ξεχωρίζουν μέσα στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, σὰν οἱ πρῶτοι ὑπέρλαμπροι ἀστέρες τῆς πνευματικῆς ζωῆς. 

 

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τοὺς δύο Πρωτοκορυφαίους στὶς 29 Ἰουνίου καὶ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους στὶς 30 Ἰουνίου. Ἡ ζωὴ τοῦ καθενὸς τῶν Ἀποστόλων αὐτῶν, σκιαγραφεῖται στὶς ἰδιαίτερες γιορτές τους. 

 

Ἐπιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς

Ἰούνιος 2017

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποι...
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   Τό ...
  ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ   1/10...
    ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ...