Ανακοινώσεις

Προσχολική ἡλικία: Κυριακή 10:30 - 11:30
A΄ Δημοτικού:         Κυριακή 10:30 - 11:30
Β'-ΣΤ' Δημοτικού:    Κυριακή 10:30 - 11:30
Γυμνάσιο - Λύκειο:  Σάββατο 17:00 - 18:00

Συνάντηση Nέων: Τρίτη 19:00 - 20:30
Ἐνοριακό Κέντρο Στήριξης Οἰκογενείας (Ε.ΚΕ.Σ.Ο.): Τρίτη 19:00 - 21:00

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου