Ενοριακές δραστηριότητες

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Κορίτσια – Αγόρια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

Α΄ – Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Κορίτσια – Αγόρια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Παρεκκλήσιο

Γ΄ – ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Κορίτσια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Παρεκκλήσιο

Γ΄– ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Αγόρια) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30 :Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ (Κορίτσια)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 – 18.00 : Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ (Αγόρια) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 – 18.00: Ενοριακό Κέντρο-2ος όροφος

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου