Ενοριακές συνάξεις-Ομιλίες

Καλησπέρα παιδιά, καλή ἀρχή, καλή ἐκκλησιαστική χρονιά καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας καί οἱ ἅγιοι νά εἶναι μαζί μας!

Θά σᾶς διαβάσω κατ’ ἀρχήν εἰσαγωγικά μερικές σκέψεις πού εἶχα κάνει πρό διετίας, ἀλλά οἱ καιροί εἶναι πάντοτε παρόντες. Ἡ ἱστορία συνεχῶς, θά ἔλεγα, ἀντιγράφεται.
Στήν ἐποχή μας, μέ τίς διάφορες προκλήσεις πού ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι, μέσα στόν σύγχρονο, λεγόμενο, ἀναπτυγμένο κόσμο τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ἐμποροποίησης τῶν πάντων, ἀκόμα καί αὐτοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ κατά εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος, ἡ ἔλλειψη ἀξιῶν, ἠθῶν, ἰδανικῶν, καταλαμβάνει ὅλους μας ἕνα ἄγχος καί δημιουργεῖ πολλούς προβληματισμούς. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι ἄνθρωποι πρίν ἀρχίσουν νά ἀντιλαμβάνονται τόν ἑαυτό τους καί τόν κόσμο, χάνονται στό χάος τοῦ διαδικτύου καί τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων πού τούς φορτώνουν οἱ μεγαλύτεροι. Ὅταν πιά φτάνει ἡ «ἐφηβεία», τουλάχιστον, καί ἀρχίσει νά καταλαβαίνει τόν ἑαυτό του, νά ἀρχίσει νά ἀναρωτιέται γιά τά γεγονότα τῆς ζωῆς πιά πού ἀντιμετωπίζει σάν πρόσωπο, ἄν ὑπάρχει χῶρος καί κουράγιο, ψάχνει νά βρεῖ ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα τά πράγματα, εἴτε ὑλικά, εἴτε πνευματικά, πού θά τοῦ γεμίσουν τό εἶναι του καί θά τοῦ δώσουν νόημα καί ὀμορφιά στή ζωή του.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καλησπέρα σέ ὅλους.
Ἡ διά ζώσης, ἡ ἐν σώματι ἐπικοινωνία μας, ἡ ἐπικοινωνία τῆς συντροφιᾶς τῆς Δευτέρας, ἔχει διακοπεῖ πλέον τῶν τριῶν μηνῶν.
Ὅλον αὐτόν τόν καιρόν κατά τήν διάρκεια τοῦ τριμήνου ζήσαμε, ἀλλά καί τώρα ἀκόμη ζοῦμε πρωτόγνωρα καί δυσερμήνευτα γεγονότα τρόμου και τρομοκρατίας, ὄχι μόνον ἀπό τόν φόβο τῆς λεγομένης πανδημίας, πού ὅλοι μας ἄς ὁμολογήσουμε, ἔμμεσα, βιώσαμε -ἔστω καί ἄν συγκεκριμένα γεγονότα δέν ὑπῆρξαν κοντινά μας, ἀλλά καί κάποια ἁπλή δυσκολία νά βιώσαμε (ἁπλή ἀδιαθεσία, κάποιο βῆχα), ἐμεῖς ἤ κάποιος διπλανός μας, διερωτηθήκαμε τρομαγμένοι μήπως συμβαίνει καί κοντινά μας κάτι;- ἀλλά καί ἀπό τόν φόβο μιᾶς γενικότερης, δυσανάλογης τρομοκρατίας ἀπό τίς διεθνεῖς εἰδήσεις καί τά Μ.Μ.Ε. (μέσα μαζικής ἐνημέρωσης).

Καί δυστυχῶς δέν σκεφθήκαμε καί δέν εἴπαμε καί λοιπόν, γιατί τόσος τρόμος; Ἀνάσταση ἔχουμε. Τί σημαίνει γιά τόν καθένα μας τό «Χριστός Ἀνέστη»;