Ενοριακές δραστηριότητες

Ὁμιλίες τοῦ π.Σάββα Γεωργιάδη και του π. Γεωργίου Καλαντζῆ απο την συνάντηση-γιορτή που έγινε την Τρίτη 22-12-2020.

Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Θεοφανία. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ἔγινε ὁ Θεός, δηλαδή, ἄνθρωπος σάν και μᾶς, ἀπό σάρκα και αἷμα. Αὐτή ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου εἶναι το μεγαλύτερο γεγονός ὅλων τῶν ἐποχῶν και ὅλων τῶν αἰώνων. Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος δικαίως ὀνόμασε τά Χριστούγεννα «Μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν». Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στις θεολογικές ὁμιλίες τους για την Γέννηση ξεκινοῦν ἀπό μιά βασική ὁμολογία. «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον». Δηλαδή, τό πῶς ἔγινε ὁ τέλειος Θεός τέλειος ἄνθρωπος εἶναι ἕνα μυστήριο παράδοξο. Τό γεγονός αὐτό ὑπερβαίνει κάθε ἔννοια και πολυπραγμοσύνη και ἀπαγορεύει κάθε τεχνολόγηση και περιέργεια. Δεν εἶναι δηλαδή ἕνα γεγονός πού μπορεῖ νά ἐκτιμηθεῖ καί νά κατανοηθεῖ μέ τά μέτρα τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου.

Μόνο μέ τήν ταπείνωση καί τήν πίστη μποροῦμε νά τό προσεγγίσουμε καί νά τό δεχθοῦμε ὡς δωρεά, ὅπως ἀκριβῶς ὡς δωρεά δεχόμεθα τό μυστήριο τοῦ φωτός -τοῦ αερα τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς.

Καλησπέρα παιδιά, καλή ἀρχή, καλή ἐκκλησιαστική χρονιά καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας καί οἱ ἅγιοι νά εἶναι μαζί μας!

Θά σᾶς διαβάσω κατ’ ἀρχήν εἰσαγωγικά μερικές σκέψεις πού εἶχα κάνει πρό διετίας, ἀλλά οἱ καιροί εἶναι πάντοτε παρόντες. Ἡ ἱστορία συνεχῶς, θά ἔλεγα, ἀντιγράφεται.
Στήν ἐποχή μας, μέ τίς διάφορες προκλήσεις πού ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι, μέσα στόν σύγχρονο, λεγόμενο, ἀναπτυγμένο κόσμο τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ἐμποροποίησης τῶν πάντων, ἀκόμα καί αὐτοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ κατά εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος, ἡ ἔλλειψη ἀξιῶν, ἠθῶν, ἰδανικῶν, καταλαμβάνει ὅλους μας ἕνα ἄγχος καί δημιουργεῖ πολλούς προβληματισμούς. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι ἄνθρωποι πρίν ἀρχίσουν νά ἀντιλαμβάνονται τόν ἑαυτό τους καί τόν κόσμο, χάνονται στό χάος τοῦ διαδικτύου καί τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων πού τούς φορτώνουν οἱ μεγαλύτεροι. Ὅταν πιά φτάνει ἡ «ἐφηβεία», τουλάχιστον, καί ἀρχίσει νά καταλαβαίνει τόν ἑαυτό του, νά ἀρχίσει νά ἀναρωτιέται γιά τά γεγονότα τῆς ζωῆς πιά πού ἀντιμετωπίζει σάν πρόσωπο, ἄν ὑπάρχει χῶρος καί κουράγιο, ψάχνει νά βρεῖ ἐκεῖνο ἤ ἐκεῖνα τά πράγματα, εἴτε ὑλικά, εἴτε πνευματικά, πού θά τοῦ γεμίσουν τό εἶναι του καί θά τοῦ δώσουν νόημα καί ὀμορφιά στή ζωή του.

Το Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας βρίσκεται πλησίον του Ι.Ναού (Πολυφήμου & Μαικήνα 140) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
Η λειτουργία του να αποτελεί συνέχεια - πρακτικά και πνευματικά - της λειτουργικής ζωής και στεγάζει όλες τις ενοριακές δραστηριότητες.

Τηλ.επικοινωνίας:210 7783745 και 210 779331

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καλησπέρα σέ ὅλους.
Ἡ διά ζώσης, ἡ ἐν σώματι ἐπικοινωνία μας, ἡ ἐπικοινωνία τῆς συντροφιᾶς τῆς Δευτέρας, ἔχει διακοπεῖ πλέον τῶν τριῶν μηνῶν.
Ὅλον αὐτόν τόν καιρόν κατά τήν διάρκεια τοῦ τριμήνου ζήσαμε, ἀλλά καί τώρα ἀκόμη ζοῦμε πρωτόγνωρα καί δυσερμήνευτα γεγονότα τρόμου και τρομοκρατίας, ὄχι μόνον ἀπό τόν φόβο τῆς λεγομένης πανδημίας, πού ὅλοι μας ἄς ὁμολογήσουμε, ἔμμεσα, βιώσαμε -ἔστω καί ἄν συγκεκριμένα γεγονότα δέν ὑπῆρξαν κοντινά μας, ἀλλά καί κάποια ἁπλή δυσκολία νά βιώσαμε (ἁπλή ἀδιαθεσία, κάποιο βῆχα), ἐμεῖς ἤ κάποιος διπλανός μας, διερωτηθήκαμε τρομαγμένοι μήπως συμβαίνει καί κοντινά μας κάτι;- ἀλλά καί ἀπό τόν φόβο μιᾶς γενικότερης, δυσανάλογης τρομοκρατίας ἀπό τίς διεθνεῖς εἰδήσεις καί τά Μ.Μ.Ε. (μέσα μαζικής ἐνημέρωσης).

Καί δυστυχῶς δέν σκεφθήκαμε καί δέν εἴπαμε καί λοιπόν, γιατί τόσος τρόμος; Ἀνάσταση ἔχουμε. Τί σημαίνει γιά τόν καθένα μας τό «Χριστός Ἀνέστη»;

Η προσπάθεια αὐτή ἀποσκοπεῖ στό νά ἀποκτήσουν οἱ νέοι συνειδητή γνώση τῶν νοημάτων πού περιέχουν τά κείμενα τῶν Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας μας, μέσα ἀπό τήν ἐπαφή μέ τή γλῶσσα τῶν κειμένων αὐτῶν. Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ ἐπαφή μέ τούς Πατέρες θά βοηθήσει στήν κατήχηση τῶν νέων μας καί στή μύηση στήν λειτουργική καί πνευματική πορεία τῆς Ἐκκλησίας.
Θά παρουσιάζονται διαδικτυακά μαθήματα σέ ἑνότητες γιά τή διδασκαλία τῶν φαινομένων τῆς Ἀρχαίας Γραμματικῆς καί τοῦ Συντακτικοῦ. 

 

Γ' Ματθαίου (Ανακεφαλαίωση-Ε) 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου