Πνευματικά Κείμενα

Τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖον χαρακτηρίζεται «Μέγα Μυστήριον» ἤδη ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, συσχετίζεται μὲ τὴν λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ παραλληλίζεται ἡ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς μὲ τὴν σχέση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Οἱ ἑνούμενοι στὸ γάμο, ἐμβολιάζουν τὴν νέαν τους διαπροσωπικὴ ζωή, τὸ δημιουργούμενο νέο πρόσωπο, τὴν οἰκογένειά τους, στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, καὶ ἔτσι τὸ νέο αὐτὸ πρόσωπο ἡ καινούργια οἰκογένεια, ὄντας ἐμβολιασμένο στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας καθίσταται θεανθρώπινο καὶ πραγματώνεται ὁ κύριος σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ποὺ εἶναι ἡ θέωσή του.

Ἡ θέωση κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἡ πρόσληψη ἀπὸ τὸν Χριστὸν, ἀναφέρεται εἰς τὸ ὅλον τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. «Ὁ Χριστὸς ὅλον, ὅλος ἀνέλαβε με καὶ ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα ὅλῳ τὴν σωτηρία χαρίσεται», διότι ἄλλως τὸ ἀπρόσληπτον καὶ ἀθεράπευτον.
Ἡ πρόσληψη τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι μόνον ὡς ἀτόμου, ἀλλὰ καὶ ὡς κοινωνικοῦ ὄντος, ὡς ἄρρεν καὶ θήλυ ὁμοῦ, πραγματώνεται στὸ μέγα Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ ἐντάσσεται ἡ ὅλη κοινωνικὴ καὶ ἡ διαπροσωπικὴ ζωὴ τοῦ ζεύγους -τοῦ καινούργιου προσώπου- τῆς νέας οἰκογένειας στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἰδιαίτερη διαπροσωπικὴ σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ἡ διὰ βίου συμπόρευση, ὁ Γάμος, συνδεόταν ἀπαρχῆς μὲ τὴν λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ διὰ ἰδιαιτέρας εὐλογίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, ἀποστολικὸς πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας (1ος αἰ.) ὁρίζει ὅτι οἱ νυμφευόμενοι πρέπει νὰ ἔχουν τὴν εὐχὴ τοῦ ἐπισκόπου, «ἵνα ὁ Γάμος ᾖ κατὰ Κύριον».
Ἡ φυσικὴ ἕνωση μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται ὑπερατομικὴ καὶ καταξιώνεται ἰδιαιτέρας χάριτος, γιὰ τὴν δημιουργίαν τῆς νέας ἐν Χριστῷ κατ’ οἶκον ἐκκλησίας.
Εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου ἡ Ἐκκλησία ξεκινᾶ μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ποὺ σημαίνει ἀποφασιστικὸ ξεκίνημα, ὑπόσχεση στὸν Τριαδικὸ Θεό, στὴν Παναγία σὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, στοὺς γονεῖς καὶ σὲ ὅλον τὸν λαὸ, τελικῶς στὴν ὅλη Ἐκκλησία.Συγχρόνως ὅμως μαζὶ μὲ τὴν εὐθύνη τῆς ὑπόσχεσης, οἱ νεόνυμφοι λαμβάνουν ἰδιαίτερες εὐχὲς καὶ εὐλογίες καὶ ἐὰν οἱ εὐχὲς τῶν γονέων στηρίζουν θεμέλια οἴκων, γίνεται κατανοητὸ πόση μεγάλη βοήθεια εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ πρεσβεῖες τῆς Παναγίας καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἐπικαλέσθηκαν, ὄχι μόνον γιὰ μακροζωΐα, εὐτεκνία, προκοπὴ βίου καὶ πίστεως, γιὰ ἀπόκτηση πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένη εὐχὴ νὰ ἀξιωθοῦν νὰ ἀπολαύσουν καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν.

Ἑπομένως γίνεται κατανοητὸν ὅτι ὁ Γάμος εἶναι ὑπόθεση ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκκλησιάζομενος, ζώντας ἐκκλησιαστικὰ-λειτουργικά, μετέχοντας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τότε μόνον εἶναι αὐθεντικὰ κοινωνικὸς καὶ ἀληθινὰ παγκόσμιος.
Παγκοσμιοποίηση, ἀγάπης, εἰρήνης καὶ ἀλληλοκατανόησης ὀνειρεύεται ὅλος ὁ κόσμος καὶ ὄχι μιὰ παγκοσμιοποίηση ἐπιβολῆς καὶ ἐπικυριαρχίας.

Σὲ παλαιότερες ἐποχὲς καὶ σὲ πιὸ ἐνωμένες κοινότητες, προσκλήσεις γιὰ τοὺς γάμους δὲν ὑπῆρχαν. Οἱ πάντες θεωροῦνταν προσκεκλημένοι, διότι ἡ ἐγγύτητα τῶν συγχωριανῶν, τῶν ἐνοριτῶν, τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἦτο δεδομένη, καθότι ὁ ὅποιος Γάμος δὲν εἶναι μόνον ἀτομικὸν γεγονός ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὸν, ὅλη ἡ Ἐκκλησία συμμετέχει, ὅλοι χαίρονται.

Ἡ καθολικὴ συμμετοχὴ στὴ χαρὰ καὶ στὸν πόνο εἶναι ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς.
Ἐπὶ πλέον ἡ Ἐκκλησία εὔχεται στοὺς νεονύμφους, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, τὴν ὁμόνοια, τὴν εἰρήνη, ὥστε ὁ γάμος των νὰ ἀναδειχθῆ τίμιος, ἡ συμβίωσή των ἀκηλίδωτος καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ φθάσουν εἰς βαθὺ γήρας καὶ ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ νὰ ἐπιτελοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
Τὲλος: α) τὸ κοινὸν ποτήριον πλέον τοῦ ὅτι συνδέει τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου μὲ τὴν Θείαν Εὐχαριστία, δηλώνει καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν ὅποιων δυσκολιῶν καὶ β) τὸ πανηγυρικὰ ψαλλόμενον «Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες» δηλώνει τὴν ἀνάγκη ἀντιμετώπισης τῶν ὅποιων πόνων μὲσα στὸ Γάμο μὲ χαρμολύπη.

Διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, ὅλων τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἰδανικωτέρου ζευγαριοῦ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ ἁγ. Ἰωακείμ καὶ τῆς ἁγ. Ἄννης ποὺ ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 25 Ἰουλίου, κάθε γάμος-συνοδοιπορία-συζυγία νὰ διατηρεῖται πάντοτε ἐν εὐλογίᾳ-προσλήψει ποὺ ἔλαβε παρὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.

Ἐπιμέλεια κειμένου: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς
Ἰούλιος 2020