Πνευματικά Κείμενα

Ἀπρίλιος 2023

Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν μεγάλη της φιλανθρωπία, καθιέρωσε νὰ ψάλλεται τὸ βράδυ τῆς προηγούμενης ὁ Ὄρθρος τῆς ἑπομένης ἡμέρας, ποὺ ὀνομάζονται «Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου», γιὰ νὰ μπορέσουν ὅσο εἶναι δυνατὸν περισσότεροι πιστοὶ νὰ συμμετέχουν.

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακὴ Βαΐων βράδυ):
Ἡ Θριαμβευτικὴ Εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα. «...πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί, ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος τὰ ἑαυτῶν ἱμάτια καὶ κλάδους τῶν δένδρων ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις...» (Ματθ. κα΄1-11

Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ):
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου. Ἡ ξηρανθεῖσα ὑπὸ τοῦ Κυρίου συκῆ. «...καὶ ἰδὼν συκῆν ἦλθεν ἐπ’αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, καὶ λέγει μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τόν αἰῶνα. καί ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. Οἱ μαθηταί ἐθαύμασαν, ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,· ἐὰν ἔχητε πίστιν, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε...» (Ματθ. κα΄ 18-22

Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ):
Ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων. Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων (Ματθ. κε΄ 1–30). «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός. Βλέπε οὖν, ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς· ἵνα μὴ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς». Μεγάλη

Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ):
α) Ὁ Ἱερὸς Νιπτήρ: «Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας...» (Ἰωάν. ιγ΄ 12-15).
β) Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος: «Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν...» (Ματθ. κστ΄ 20-29). «...τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν...» (Λουκ. κβ΄ 14-23).
γ) Ἡ Προσευχὴ στὴν Γεθσημανῆ: «...πάτερ μου εἰ δυνατὸν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ. Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς και εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας… γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής...» (Ματθ.: κστ΄ 36–46).

Μεγάλη Παρασκευή (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ):
Ἡ κορύφωση τοῦ Θείου δράματος, τὰ σεπτὰ πάθη (τὰ 12 Εὐαγγέλια). «...καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον, τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους , ὅν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» ( Λουκ. κγ΄ 33-43). «...περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λαμὰ σαβαχθανί; τοῦτ’ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. κζ΄ 45-54).

Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ καὶ βράδυ):
Τὴν Μ. Παρασκευὴ τὸ πρωΐ γιορτάζουμε τὴν Ταφὴ Τοῦ Κυρίου καὶ τὴν Κάθοδό Του στὸν Ἅδη: «...καί ἔθηκεν αὐτό ἐν τῷ καινῷ μνημείῳ, καί προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου...» (Ματθ. κζ΄ 60– 61). Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως: «...ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσήφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ.» (Ματθ. κζ΄ 57–59). Καὶ τὸ βράδυ ὁ Ὄρθρος τοῦ Μ. Σαββάτου μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ Ἐγκώμια καὶ τὴν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου!

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (Μ. Σάββατο πρωΐ και βράδυ ):
Τὸ Μεγάλο Σάββατο τὸ πρωΐ, ἔχουμε τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Πάσχα, τὴν λεγόμενη πρώτη Ἀνάσταση. Τὸ Μεγάλο Σάββατο τὸ βράδυ στὶς 11.00 τὸ μεσονυκτικό, αὐτὸ ποὺ ὁ πολὺς κόσμος καλεῖ «Ἀνάσταση» τοῦ Κυρίου μας (Μαρκ. ιστ΄ 1-20) καὶ ἀκολουθεῖ ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Κυριακὴ τοῦ Πάσχα τὸ ἀπόγευμα τελεῖται ὁ «Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης». «...καί λίαν πρωΐ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπί τό μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου... καί εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς. ὁ δέ λέγει αὐταῖς· Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν...» (Μαρκ. ιστ΄ 2–8). Ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ βιώνουμε τὰ πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση Του μὲ «συμπόρευση», «συσταύρωση» καὶ «συνανάσταση» καὶ ἀφοῦ μετανοιώνουμε εἰλικρινῶς, νὰ οἰκειοποιούμεθα τὴν ἀντικειμενικὴ σωτηρία ποὺ μᾶς δώρησε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς!

Ἐπιμέλεια κειμένων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαντζῆς

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου