Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὴν Θεία Ἀνάληψη ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δηλαδή στὸ «Πιστεύω», ὅτι ὅταν τελείωσε τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανοὺς και κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Νὰ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου, ποὺ τὰ ἀκοῦμε στὴ Θεία Λειτουργία: «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός».


Ἡ Ἀνάληψη εἶναι μιὰ μυστηριώδης γιορτὴ: εἶναι μιὰ γιορτὴ στὴν ὁποία γιορτάζουμε ἕνα χωρισμό. Ἀλλὰ ποιά εἶναι ἡ σημασία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν πίστη μας; Γιατὶ ὅλα τὰ θεία γεγονότα, ὅσα δηλαδὴ ἔκανε καὶ κάνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἔχουν πάντα μιὰ πολὺ βαθειὰ σημασία καὶ φανερώνουν τὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γίνονται ὅσα γίνονται στὸ κόσμο. Ὅσα ἡ βουλὴ τοῦ Θεοῦ ἔκανε καὶ κάνει γιὰ τὴ σωτηρίας μας, ἡ Ἐκκλησία τὰ ὀνομάζει «μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας».

Ποιά εἶναι, λοιπὸν, στὸ μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας ἡ σημασία τῆς Θείας Ἀναλήψεως; Γιατί δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τί σημασία ἔχει αὐτὴ ἡ ἑορτὴ γιὰ τὴν πίστη μας;
Γιατί ὅλες οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρονται στὰ ἱερὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας εἶναι ὅσα ἔκαμε καὶ κάνει ἡ ἀνερμήνευτη βουλὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Γιὰ τὴ σημασία τῆς Θείας Ἀναλήψεως μᾶς ὁμιλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι στοὺς πιστοὺς ὁ δάσκαλος τῆς Θείας Ἀληθείας. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑρμηνεύει τὶς Θεῖες Γραφὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία κάθε φορά, ὡς δάσκαλος καὶ μητέρα, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὄχι μόνο στὸ θεῖο κήρυγμα, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑμνολογία, δηλαδὴ στὰ τροπάρια κάθε ἑορτῆς, ἡ Ἐκκλησία ἐξηγεῖ στοὺς χριστιανοὺς καὶ τοὺς διδάσκει τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως.

Τὰ δύο τροπάρια τῆς Ἀναλήψεως, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα βέβαια ποὺ ψάλλουμε αὐτή τὴν ἡμέρα, μᾶς ἐξηγοῦν καὶ μᾶς λένε τί εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως. Μᾶς λένε πρῶτα ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀναλήφθηκε, πώς καὶ πότε ἀναλήφθηκε καὶ γιατί ἀναλήφθηκε. Αὐτὸς ποὺ ἀναλήφθηκε εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. Ἀναλήφθηκε, ὅταν μὲ τὴ διδασκαλία Του, μὲ τὰ θαύματά Του, μὲ τὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, τελείωσε τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἀναλήφθηκε μὲ δόξα, ἔδωσε τὴν ὑπόσχεση πὼς θὰ στείλει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ βεβαίωσε πὼς πάντα εἶναι μαζί μας, ὅταν Τὸν πιστεύουμε καὶ τὸν ἀγαπᾶμε.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ πάψει νὰ εἶναι Θεός, πῆρε πάνω Του τὴν ἀνθρώπινη φύση κι ἔγινε Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος, καὶ ὡς Θεάνθρωπος ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανούς. Ἡ Ἀνάληψη δηλαδή, εἶναι τὸ ἀνέβασμα τοῦ ἀνθρώπου στοὺς οὐρανούς. Ἐκεῖ τώρα ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου κάθεται στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα καὶ «ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν», δηλαδὴ εἶναι κοντὰ καὶ μαζὶ μὲ ὅλους, ποὺ Τὸν πιστεύουν καὶ Τὸν ἀγαποῦν. Καὶ εὐλογεῖ ὅλους ἐμᾶς, ὅπως Τὸν εἶδαν οἱ Ἀπόστολοι νὰ τοὺς εὐλογεῖ καὶ νὰ ἀναλαμβάνεται στοὺς οὐρανούς. Ἀμήν.

Ἐπιλογὴ καὶ ἐπιμέλεια κειμένου: Πρωτοπρ. Σάββας Γεωργιάδης
Μάϊος 2023