Ἰούλιος 2023

Ἡ τέταρτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔλαβε χώρα στὴ Χαλκηδόνα, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας μας Κωνσταντινούπολη, καὶ διεμόρφωσε ἔτι περισσότερο τὸ χριστολογικὸ δόγμα, δηλαδὴ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ κόσμου, ὁ προαιώνιος Θεός.
Σὲ αὐτὴν κυριάρχησε ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, μεγίστου θεολόγου καὶ ἁγίου πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἕνα καὶ μοναδικὸ πρόσωπο μὲ δύο φύσεις, ὁλοκληρωμένος ὡς ἄνθρωπος καὶ ὁλοκληρωμένος ὡς Θεός.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἰς ἕναν του πανηγυρικόν λόγον εἰς τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον, τοὺς ὀνομάζει νοητοὺς ἀστέρας οἱ ὁποῖοι διορίσθησαν ἀπὸ τὸν Ὕψιστον Θεὸν γιὰ νὰ καταυγάσουν μὲ τὸ φῶς τῆς θεογνωσίας τὴν οἰκουμένην καὶ νὰ ἐκλαμπρίνουν τὸν μυστικὸν οὐρανὸν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὴν Θεία Ἀνάληψη ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δηλαδή στὸ «Πιστεύω», ὅτι ὅταν τελείωσε τὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανοὺς και κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Νὰ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου, ποὺ τὰ ἀκοῦμε στὴ Θεία Λειτουργία: «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός».


Ἡ Ἀνάληψη εἶναι μιὰ μυστηριώδης γιορτὴ: εἶναι μιὰ γιορτὴ στὴν ὁποία γιορτάζουμε ἕνα χωρισμό. Ἀλλὰ ποιά εἶναι ἡ σημασία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν πίστη μας; Γιατὶ ὅλα τὰ θεία γεγονότα, ὅσα δηλαδὴ ἔκανε καὶ κάνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἔχουν πάντα μιὰ πολὺ βαθειὰ σημασία καὶ φανερώνουν τὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γίνονται ὅσα γίνονται στὸ κόσμο. Ὅσα ἡ βουλὴ τοῦ Θεοῦ ἔκανε καὶ κάνει γιὰ τὴ σωτηρίας μας, ἡ Ἐκκλησία τὰ ὀνομάζει «μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας».

Ποιά εἶναι, λοιπὸν, στὸ μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας ἡ σημασία τῆς Θείας Ἀναλήψεως; Γιατί δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τί σημασία ἔχει αὐτὴ ἡ ἑορτὴ γιὰ τὴν πίστη μας;
Γιατί ὅλες οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρονται στὰ ἱερὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας εἶναι ὅσα ἔκαμε καὶ κάνει ἡ ἀνερμήνευτη βουλὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Γιὰ τὴ σημασία τῆς Θείας Ἀναλήψεως μᾶς ὁμιλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι στοὺς πιστοὺς ὁ δάσκαλος τῆς Θείας Ἀληθείας. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑρμηνεύει τὶς Θεῖες Γραφὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία κάθε φορά, ὡς δάσκαλος καὶ μητέρα, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὄχι μόνο στὸ θεῖο κήρυγμα, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑμνολογία, δηλαδὴ στὰ τροπάρια κάθε ἑορτῆς, ἡ Ἐκκλησία ἐξηγεῖ στοὺς χριστιανοὺς καὶ τοὺς διδάσκει τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως.